English

منوچهر مرتضوی

ادیب، نویسنده، پژوهشگر، حافظ پژوه

زادروز: تیر 1308

زادگاه: تبریز

وفات:  9 تیر 1389

محل دفن:  تبریز

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 30 مهر 1393ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد